Home Sweet Home

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วิเคราะห์บทความเรื่องการซื้อขายสินค้าเงินผ่อน


ในปัจจุบันตามห้างสรรพสินค้าเกือบทุกแห่ง จะมีเครื่องใช้อุปโภค บริโภควางจำหน่ายมากมาย โดยเฉพาะเครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายต่างๆ มีทั้งแบบล้ำทันสมัย ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ซึ่งเป็นทั้งสินค้าที่จำเป็นและสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งล่อตา ล่อใจให้ผู้เดินเที่ยวห้างสรรพสินค้า อดที่จะแวะดู และก็เกิดความต้องการอยากได้มาครอบครองเพื่อตอบสนองความต้องการและนำมาใช้ประโยชน์ของแต่ละคนต่างๆกันไป

ถึงแม้ว่าทุนทรัพย์ในการซื้อไม่เพียงพอ แต่ห้างสรรพสินค้าก็มีบริการให้ซื้อสินค้าแบบเงินผ่อน โดยชำระเป็นงวดประจำเดือนหรือตามเงื่อนไขที่กำหนด

คู่สัญญาตกลงซื้อขายกันได้เรียบร้อยเมื่อใด สัญญาซื้อขายก็สำเร็จบริบูรณ์ หรือ เสร็จเด็ดขาดเมื่อนั้น
1. การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
2. การส่งมอบทรัพย์สินแก่ผู้ซื้อ
3. การชำระราคาแก่ผู้ขาย เป็นเพียงหนี้อันเกิดขึ้นแก่คู่สัญญาที่ได้ตกลงซื้อขายทรัพย์สินกัน ไม่ใช่เป็นความสำเร็จบริบูรณ์ หรือ เสร็จเด็ดขาดของการซื้อขาย

การซื้อขายสินค้าเงินผ่อนนั้นเป็นการซื้อขายแบบเสร็จเด็ดขาด โดยที่ผู้ซื้อสามารถรับสินค้าไปได้เลย และสามารถนำมาใช้เอง หรือไปให้ หรือขายต่อใครก็ได้ แต่มีเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายเงินผ่อนว่าจะต้องชำระเงินคืนเป็นงวดๆตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายเงินผ่อนของห้างสรรพสินค้านั้นๆ โดยที่คู่ซื้อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อย และผู้ซื้อจะต้องลงนามหรือเซ็นสัญญาซื้อขายนั้น

และถ้าผู้ซื้อไม่ชำระเงินคืนตามงวดและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขาย ทางห้างฯ ก็จำนำหลักฐานสัญญาซื้อขายมาใช้สำหรับฟ้องร้องให้บังคับคดี ในสัญญาซื้อขาย

การซื้อขายสินค้าเงินผ่อนจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยตอบสนองความต้องการที่จะมีเครื่องใช้อำนวยความสะดวกแก่ทุกคน ถ้ารู้จักประมาณตน โดยรู้ถึงความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของตน ก็จะเป็นสุขยิ่ง แต่ถ้าไม่สามารถประมาณตนเองได้ จนทำให้เป็นหนี้ท่วมตัว ท่วมหัว ก็ทำให้เกิดทุกข์ได้มหาศาล

เขียนโดย อรุณวรรณ เจิมจำรูญ : นามปากกา ผู้ใฝ่ดี

1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นเรื่องราวกฎหมายในชีวิตประจำวันที่น่าสนใจนะคะ

    ตอบลบ